Skip to content →

دسته: چگونه یک بمب ساعتی را خنثی کنید

چگونه یک بمب ساعتی را خنثی کنیم : روز صفرم

این نوشته می تونه همه چیز رو حل کنه.

اوکی، اوکی این مدت سرم به شدت شلوغ شده. این طوری که از هر طرف یه کارفرما به صورت زامبی وار من رو مورد حمله قرار می ده… هر پروژه مثل یه بمب ساعتی می مونه که هر لحظه داره به منفجر شدن نزدیک می شه.

با خودم گفتم که ، اوکی، این شرایط باید تغییر کنه. این آخرین روزیه که گند می زنم. اما چطوری حدودی ۱۰-۱۲ تا بمب ساعتی رو هم زمان خنثی کنیم؟

این یه دوره برای برگشتن به روز های اوجه.من هر روز داستان ادامه دوره «خنثی سازی زندگی در حال انفجارم» رو باهات به اشتراک می ذارم. اگر تو هم حس می کنی از دوران اوجت فاصله گرفتی و تحت فشاری با من هر روز رو پیش بیا. بهت پیشنهاد می کنم سایتم رو favorite کنی و هر چند وقت بهش سر بزنی.

One Comment